තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රතොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර   Download All
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009